Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod
  De op de Website getoonde informatie met betrekking tot de Producten, hieronder in elk geval begrepen de prijs, kleur en een overzicht van de eigenschappen hiervan.
 2. Klant
  De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een Product van MindandBeauty.nl koopt via de Website.
 3. Overeenkomst
  De overeenkomst voor de levering van Producten online (op afstand) tussen MindandBeauty.nl en Klant en alle verdere handelingen tussen MindandBeauty.nl en Klant betreffende de levering van deze producten.
 4. Producten
  Door MindandBeauty.nl aan Klant te leveren of geleverde Producten, waaronder in elk geval begrepen planners, kaarsen, kaarten, posters en tevens alle toekomstige te leveren producten.
 5. Schriftelijk
  (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.
 6. Website
  De Internet website van MindandBeauty.nl, te weten <www.mindandbeauty.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
 7. Werk
  Elke creatie of in het kader van de Overeenkomst geleverd Product van MindandBeauty.nl.

Artikel 2: MindandBeauty.nl

Mindandbeauty.nl is onderdeel van de eenmanszaak MAB Media gevestigd en kantoorhoudend te Brielle, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65866592.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en de uitvoering ervan tussen MindandBeauty.nl en Klant. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en verzending. De Algemene Voorwaarden vormen de Overeenkomst tussen MindandBeauty.nl en Klant.
 2. De Algemene Voorwaarden staan op de Website en zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking worden gesteld (elektronisch ter hand gesteld). Bij het plaatsen van de bestelling via de Website moet er een vinkje gezet worden bij een linkje naar deze Algemene Voorwaarden.
 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing.
 4. Indien er tevens specifieke productvoorwaarden van kracht zijn, geldt het bepaalde in de voorgaande leden eveneens en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdigheid beroepen op de meest gunstige bepaling.
 5. nl is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie vindt u op de Website.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst; aanbod en aanvaarding

Aanbod

 1. Op de Website wordt het Aanbod van MindandBeauty.nl getoond. Het Aanbod omvat in elk geval een foto, de prijs, de maat en een omschrijving van het Product. Met de getoonde informatie kan een Klant een goede beoordeling van het Product maken. Tevens is voor Klant duidelijk welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de aankoop van het Product.
 2. nl tracht de Producten zo accuraat mogelijk op de foto’s op de Website te tonen. Echter, door lichtval, technische instellingen en afhankelijk van het door Klant gebruikte apparaat kunnen kleuren van de Producten op de Website afwijken van de kleur van de echte Producten.
 3. nl is gerechtigd om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 4. nl is gerechtigd om kortingen in te voeren.
 5. nl kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen MindandBeauty.nl en Klant komt tot stand wanneer Klant het Aanbod van MindandBeauty.nl aanvaardt en voldoet aan de door MindandBeauty.nl gestelde voorwaarden. Dit is het moment dat Klant op de Website op de knop ‘bestelling plaatsen’ klikt na al zijn/haar gegevens te hebben ingevuld.
 2. Direct na het plaatsen van de bestelling en het voldoen van de betaling ontvangt Klant per e-mail een bevestiging van aanvaarding van het Aanbod van MindandBeauty.nl, de ontvangstbevestiging.

Wijziging

 1. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Product niet (meer) voorradig is, informeert MindandBeauty.nl direct Schriftelijk de Klant. Klant is in dat geval bevoegd:
 • de Overeenkomst te ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald;
 • de levering van het Product op te schorten tot het moment dat het Product weer voorradig is. De Overeenkomst tussen Klant en MindandBeauty.nl blijft ongewijzigd met als enige wijziging dat Klant dan akkoord gaat met een latere levering. MindandBeauty.nl informeert Klant over de verwachte latere levertijd.

Artikel 5: Producten

Conformiteit, wettelijke garantie en extra garantie

 1. MindandBeauty.nl streeft ernaar dat de producten voldoen aan de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wet- en regelgeving.
 2. Het is per Product verschillend welke garantietermijn redelijk is. De termijn zal afhangen van het Product en de omstandigheden van het geval.
 3. Klant kan de garantie niet overdragen aan een derde.
 4. Een door MindandBeauty.nl, haar toeleveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte (extra) garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant heeft op grond van de Overeenkomst indien MindandBeauty.nl is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
 5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van MindandBeauty.nl, haar toeleveranciers, importeurs of producenten waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

Onderzoeksplicht

 1. Klant dient zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, de Producten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit die gebruikelijk zijn in het normale (handels)verkeer. Dit houdt onder meer in dat de Klant moet onderzoeken of de geleverde producten volledig en onbeschadigd zijn.

Klachten

 1. Klachten dienen binnen redelijke termijn na ontstaan van het gebrek Schriftelijk, duidelijk en onderbouwd met foto’s aan MindandBeauty.nl te worden medegedeeld.
 2. MindandBeauty.nl streeft ernaar klachten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst Schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden. Indien MindandBeauty.nl verwacht dat een reactie langer op zich zal laten wachten, geeft zij dit zo snel mogelijk aan.
 3. Klant geeft MindandBeauty.nl in elk geval 4 (vier) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
 4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft de Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen en eigenschappen die specifiek zijn voor het betreffende product of merk, zoals kwaliteit, aantal, maat, kleur of afwerking, MindandBeauty.nl niet aangerekend kunnen worden.
 5. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis.In geval van een bestelling met meerdere producten, heeft de klacht met betrekking tot een van die producten geen invloed op de verplichtingen uit de Overeenkomst met betrekking tot de overige producten.

Artikel 6: Levering

Levering

 1. Levering van de Producten geschiedt na volledige betaling van de Klant binnen de op de Website genoemde levertermijn en met de door MindandBeauty.nl ter beschikking gestelde bezorgservice en met deze service samenhangende voorwaarden en tarieven.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan MindandBeauty.nl via de Website heeft doorgegeven. Hierbij wordt verwezen naar artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden.
 3. MindandBeauty.nl is gerechtigd:
 • om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. MindandBeauty.nl is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 • om de bestelling, indien van toepassing, in delen te leveren.
 1. MindandBeauty.nl streeft ernaar de Producten binnen de op de Website vernoemde levertermijn te leveren. De voor de levering van de Producten overeengekomen of opgegeven termijn is indicatief en nimmer een fatale termijn. Er ontstaat in een geval van latere levering geen recht op ontbinding of schadevergoeding voor Klant. MindandBeauty.nl zal in een dergelijk geval contact opnemen met de Klant om in overleg de afleverdatum vast te stellen. Klant zal aan MindandBeauty.nl een redelijke termijn gunnen om de Producten te leveren.
 2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst, dus voordat Klant op ´voltooi betaling´ klikt, verstrekt MindandBeauty.nl de volgende informatie Schriftelijk aan Klant: prijs van het Product en de bijkomende verzendkosten, betaalwijze van Klant, contactgegevens MindandBeauty.nl en klachtenprocedure, eventuele herroepingsmogelijkheid en hiertoe benodigde informatie en retourinstructies.
 3. Op het moment dat MindandBeauty.nl de producten overdraagt aan de bezorgservice of Klant, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op Klant, waarmee de verantwoordelijkheid van MindandBeauty.nl vervalt.
 4. Indien Klant weigert het product bij levering door of namens MindandBeauty.nl aan te nemen, is MindandBeauty.nl gerechtigd het product voor rekening en risico van Klant op te slaan.

Presale

 1. MindandBeauty.nl kan haar Producten als ‘voorverkoop’ (pre-sale) aanbieden en verkopen. Bij een pre-sale gaat de Klant ermee akkoord dat hij/zij het Product reeds koopt en betaalt maar dat de levering op een later moment geschiedt. De Klant stelt derhalve het recht op verwerven en leveren van het Product veilig. Betaling geschiedt direct bij de totstandkoming van de overeenkomst, net als bij reguliere aankopen zoals bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden. De levertermijn wijkt echter af. Bij de orderbevestiging wordt de verwachte leveringsperiode en mogelijk afwijkende leveringscondities aan Klant gecommuniceerd. De Klant wordt tevens voor de levering geïnformeerd omtrent de precieze leveringsdatum. De herroepingstermijn vangt aan op het moment van ontvangst van het Product door de Klant.

Artikel 7: Tarieven en Betaling

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door MindandBeauty.nl op de Website aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten, bijzondere of extra invoerrechten, inklaringskosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. MindandBeauty.nl is gerechtigd de vermelde prijzen aan te passen voor promotionele doeleinden zoals sale. Het is hierbij voor Klant niet mogelijk om promoties te combineren, slechts een promotie per Product is toegestaan. Een prijswijziging na totstandkoming van de Overeenkomst geeft Klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod.
 5. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaartoe op verzoek van Klant zal worden verzonden en worden bij de afrekening berekend en vermeld.
 6. Indien in het kader van de verzending uitvoer- of invoerheffingen van toepassing worden, zijn deze voor rekening van de Klant. Kosten die door derden gerekend worden, maken geen deel uit van prijzen en dienstverlening van MindandBeauty.nl.
 7. Bij verkopen aan Klanten buiten de Europese Unie (EU) is geen omzetbelasting van toepassing; zij moeten echter de desbetreffende nationale invoerheffingen betalen.
 8. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van MindandBeauty.nl, zonder enige korting, inhouding of verrekening en geschiedt volgens de op de Website bij het afrekenen van de bestelling genoemde betaalwijzen. Hierbij is het niet mogelijk om achteraf te betalen. Zodra de Klant op ‘bestelling plaatsen’ heeft geklikt en zijn/haar bank heeft opgegeven, wordt Klant naar de bankomgeving geleid waar de betaling plaatsvindt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Te allen tijde zullen MindandBeauty.nl en Klant hun uiterste best doen in overleg tot een oplossing proberen te komen. Hierbij geldt in elk geval het in de volgende leden bepaalde:
 2. MindandBeauty.nl zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Overeenkomst naar eer en geweten uit te voeren conform de verzoeken van de Klant. MindandBeauty.nl heeft een inspanningsverplichting en verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. MindandBeauty.nl is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van MindandBeauty.nl.
 3. MindandBeauty.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatie die door Klant online verzonden is.
 4. De aansprakelijkheid van MindandBeauty.nl gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door MindandBeauty.nl geleverde producten aan Klant. De mate waarin de tekortkoming MindandBeauty.nl zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. MindandBeauty.nl dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
 5. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van MindandBeauty.nl. Schade dient direct na het ontstaan ervan Schriftelijk aan MindandBeauty.nl gemeld te worden.
 6. Iedere vordering jegens MindandBeauty.nl vervalt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien MindandBeauty.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn MindandBeauty.nl en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door MindandBeauty.nlingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van MindandBeauty.nl, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Producten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop MindandBeauty.nl  en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
 3. Onder overmacht wordt tevens verstaan:
 • de situatie waarin de toeleveranciers waarvan MindandBeauty.nl afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens MindandBeauty.nl voldoen;
 • oponthoud, inbeslagname of vernietiging van (delen) van Producten door douane.
 1. In geval van ziekte van MindandBeauty.nl wordt Klant hiervan direct op de hoogte gesteld. In overleg met Klant wordt een nieuwe datum van levering afgesproken.
 2. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 3. Indien de situatie van overmacht langer dan 14 (veertien) dagen aanhoudt, zijn zowel MindandBeauty.nl als Klant gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, waarbij geldt dat het door Klant voor het Product betaalde bedrag wordt geretourneerd.
 4. Overige schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van MindandBeauty.nl.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

 1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van MindandBeauty.nl, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door MindandBeauty.nl berusten bij MindandBeauty.nl en/of haar licentiegevers.
 2. Intellectuele eigendomsrechten op Producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd worden aan Klant berusten bij MindandBeauty.nl en/of haar leveranciers, licentiegevers en andere derden bij wie het auteursrecht daarop berust.
 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van MindandBeauty.nl is het niet toegestaan om een door MindandBeauty.nl aan Klant geleverd Product geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, door te verkopen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door MindandBeauty.nl geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 5. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van MindandBeauty.nl. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van MindandBeauty.nl door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan MindandBeauty.nl van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van MindandBeauty.nl.
 6. Klant vrijwaart MindandBeauty.nl van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt MindandBeauty.nl tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.
 7. Klant geeft MindandBeauty.nl toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog of social media. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
 8. MindandBeauty.nl kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar Werk of Product. Dit is bijvoorbeeld in geval dat Klant een screenshot van een Product deelt op social media. Hierbij geldt:
  A. De naam van MindandBeauty.nl, een hashtag én verwijzing naar het account van MindandBeauty.nl op het betreffende social media kanaal dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen;
  B. De naam van de betreffende leverancier, een hashtag én verwijzing naar het account van deze leverancier op het betreffende social media kanaal dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen;
  C. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van MindandBeauty.nl conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 11: Herroeping

Herroepingsrecht

 1. Het wettelijke herroepingsrecht biedt de Klant de mogelijkheid om binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product (hierna ‘de bedenktijd’) kosteloos en zonder opgave van redenen af te zien van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingsgronden.

Wijze van herroepen

 1. Herroeping geschiedt door in de bedenktijd:
 • een e-mail aan amanda@mindandbeauty.nl te sturen waarin Klant expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Producten ongedaan wilt maken of;
 • via het track & trace portaal van My Parcel een retourlabel te bestellen, betalen en downloaden. Klant kan dit portaal bereiken door op de link te klikken in de Verzendbevestiging die Klant per e-mail heeft ontvangen. In het portaal zelf klikt de Klant op de button ‘Retourlabel downloaden’. Vervolgens volgt Klant de stappen op het scherm. Wanneer Klant gebruikmaakt van deze retourservice kan Klant direct via iDeal betalen om het retourlabel te ontvangen. Het retour zenden gaat via My Parcel naar het adres wat automatisch op de label zal worden geprint. Klant hoeft hier geen wijzigingen meer in aan te brengen. Deze retourinstructies staan tevens op de Website
 1. Na ontvangst van de in lid 2 bedoelde herroeping verstuurt Mindandbeauty.nl aan Klant direct een ontvangstbewijs, de retourinstructies (welke tevens op de Website staan), inclusief het retouradres en wijze van verpakken en zodra de retourbestelling is ontvangen een bevestiging hiervan per e-mail.

Verplichtingen Klant

 1. Binnen 14 (veertien) dagen na de melding zoals bedoeld in lid 2 retourneert Klant het product aan Mindandbeauty.nl. Dit kan per post.
 2. Klant zorgt ervoor dat de producten ten tijde van vervoer niet beschadigd kunnen raken.
 3. Klant zorgt ervoor dat het product schoon, onbeschadigd, in de originele staat en verpakking, volledig en inclusief alle bijbehorende onderdelen wordt geretourneerd en ontvangen door Mindandbeauty.nl.
 4. Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de Producten en verpakking. Uitpakken, beoordelen en gebruiken mag slechts in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van een product vast te stellen. De wijze waarop Klant dit in een winkel zou doen, is hierbij leidend.
 5. Indien geretourneerde Producten niet conform voorgaande leden zijn behandeld of geretourneerd, kan de waardevermindering die hierdoor is ontstaan in mindering worden gebracht op het door Mindandbeauty.nl aan Klant terug te betalen vergoeding.
 6. Het risico en daarmee de bewijslast van het correct uitvoeren van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Wanneer een retour niet is ontvangen door Mindandbeauty.nl dan dient de Klant een verzendbewijs te overleggen.

Kosten

 1. De kosten voor retournering van de Producten komen voor rekening van Klant.
 2. MindandBeauty.nl vergoedt de kosten van de geretourneerde producten en in geval van retour van de volledige bestelling ook de kosten voor heenzending aan Klant binnen 14 (veertien) dagen nadat Mindandbeauty.nl de melding van herroeping van Klant zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Mindandbeauty.nl kan wachten met terugbetaling totdat zij de geretourneerde Producten heeft ontvangen of wanneer Klant heeft aangetoond dat de Producten zijn geretourneerd.
 3. Voor terugbetaling gebruikt Mindandbeauty.nl hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt bij de aankoop van het product tenzij Klant voor een ander betaalmiddel kiest. Deze terugbetaling is kosteloos.
 4. Kosten voor een duurdere levering dan een standaardlevering worden niet terugbetaald aan Klant.

Artikel 12: Privacy en Cookies

 1. MindandBeauty.nl verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van MindandBeauty.nl. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
 2. MindandBeauty.nl gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van MindandBeauty.nl wordt verwezen naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. MindandBeauty.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.

Artikel 13: Website

 1. MindandBeauty.nl is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van MindandBeauty.nl.
 2. MindandBeauty.nl streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. In dat geval kan er altijd gebeld worden naar het telefoonnummer zoals vermeld op de Website of gemaild naar amanda@mindandbeauty.nl.
 3. MindandBeauty.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van MindandBeauty.nl.

Artikel 14: Forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen MindandBeauty.nl en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen MindandBeauty.nl en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Rotterdam.